© 2011 Kuringa. Impressum
EN
<<                      >>

Kalendar

KURINGA Qualifizierung zum Theater der Unterdrückten 

 

Forum Theater Aufführung 

24. August 2019, 19:30

Grüntaler Str. 35 13359 BERLIN 

 

 

FEMINIST KURINGA 

workshop with Mariana Villani

 

Theatre of the Oppressed as a Feminist Practice

 

13 - 15 September 2019 

Grüntaler Str. 35, 13359 BERLIN

 

 

AESTHETICS of SOLIDARITY

KURINGA Forumtheaterfestival 

 

1.- 6. OKTOBER 2019

Uferstudios (Studio 1), Badstr. 41a (Tor 1) 13357 Berlin 

 

UNSICHTBARES THEATER 

mit Till Baumann

 

31. Oktober - 3. November 2019

Grüntaler Str. 35 13359 BERLIN 

Beliebte Video
Frisch aus dem Blog